Privacybeleid Vapingbrands V.O.F.

https://www.supersmokerclub.nl

Over ons privacybeleid

 

Supersmoker Club is een onderdeel van Vapingbrands V.O.F. Vapingbrands vindt uw privacy erg belangrijk en verwerkt daarom niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk is voor een goede dienstverlening. De persoonsgegevens die bij ons bekend zijn worden met hoge zorgvuldigheid verwerkt en zullen nooit voor commerciële doeleinden en bij derden terechtkomen.

Dit privacybeleid is geheel van toepassing op de website en alle diensten die Vapingbrands V.O.F. levert met betrekking op de website. De ingangsdatum voor de geldigheid van dit privacybeleid is 25-05-2018, wanneer er een nieuw privacybeleid wordt gepubliceerd vervalt de geldigheid van de voorgaande versies.

 

In dit privacybeleid leest u welke persoonsgegeven wij verzamelen, waar wij deze voor gebruiken en onder welke voorwaarden deze gegevens met derden kunnen worden gedeeld. Ook leest u wat uw recht is met betrekking op uw verstrekte persoonlijke gegevens en hoe wij misbruik van deze gegevens voorkomen

 

Heeft u vragen of zijn er onduidelijkheden omtrent ons privacybeleid, dan kunt u altijd contact opnemen via de contactgegevens onderaan dit privacybeleid.

 

De gegevensverwerking van Vapingbrands

Hieronder vindt u een overzicht van de gegevens die Vapingbrands verzamelt, met welke derden wordt samengewerkt, hoe wij uw persoonsgegevens beveiligen en wie hier toegang tot hebben

 

Webwinkelsoftware

De webwinkel van Supersmoker club is ontwikkeld met het content management systeem van WordPress. Er wordt gebruik gemaakt van de plugin WooCommerce om de website tot een webshop te maken. Alle persoonlijke gegevens die u opgeeft op de website worden met deze software verwerkt. Deze persoonsgegeven komen enkel en alleen bij Vapingbrands terecht zodat er een goede dienstverlening geboden kan worden.

Zowel WordPress als WooCommerce is verplicht de afgesloten overeenkomst die wij met hen hebben afgesloten, op te volgen en te zorgen voor de juiste beveiligingsmaatregelen. Hieronder vallen het wachtwoordbeleid, een veilige verbinding en een veilige dataopslag.

 

Webhosting

Combell verzorgt bij Supersmoker Club de webhosting. Combell heeft geen toegang tot de persoonsgegevens en heeft enkel inzicht in metagegevens over het gebruik van opties en diensten. Met behulp van technische en organisatorische barrières worden de gegevens die bekend zijn beschermd tegen verlies en misbruik.

E-mail en mailinglijsten

Op de website van Supersmoker club wordt gebruik gemaakt van MailChimp. Dit is de derde partij die nieuwsbrieven, bevestigingsmails en andere automatische mailing afhandelt. Op een mailing die afkomstig is van onze website kunt u niet direct reageren omdat deze processen zijn geautomatiseerd en dus vanuit MailChimp zijn verstuurd. Uw naam en e-mail wordt gebruikt voor deze mailing en zal niet voor andere doeleinden gebruikt worden. Wanneer u zich wilt uitschrijven voor deze mailing kunt u onderaan de verstuurde mail op de ‘unsubscribe’ link klikken. Hiermee wordt er geen mailing meer vanuit de website naar u verstuurd. Dit zorgt er tevens voor dat u belangrijke bevestigingsmails en facturen niet meer van ons over de mail ontvangt.

Payment processors

Om online betalingen mogelijk te maken voor onze klanten maken wij gebruik van de platformen Mollie en Buckaroo. De persoonlijke gegevens die deze platformen verwerken is uw naam, adres en betaalgegevens. Deze gegevens worden zowel technisch als organisatorisch beschermd. Mollie en Buckaroo behouden zich het recht om uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Uw gegevens worden niet langer bewaard dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Verzenden en logistiek

Wanneer u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket binnen de aflevertermijn bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de pakketleveringen. De gegevens die PostNL nodig heeft om een goede thuislevering te kunnen bieden zijn: uw naam, adres en woonplaatsgegevens, deze gegevens delen wij dus met PostNL. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stellen zij uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Facturatie

Voor het versturen van facturen maken wij gebruik van de diensten van Factuursturen.nl. Wij delen uw naam, adres, woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Factuursturen.nl is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. Factuursturen.nl gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven is beschreven.

Doel van de gegevensverwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op uw verzoek – op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

 

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

 

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Vapingbrands V.O.F. op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

 

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.

In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.

U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

 

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

 

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

 

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

 

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

 

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Vapingbrands V.O.F. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.

U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Cookies

Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

 

AgeVerifyCustom

Deze cookie zorgt ervoor dat u niet bij ieder bezoek uw leeftijd hoeft te verifiëren, maar koppelt uw bevestiging dat u ouder bent dan 18 jaar aan uw browsersessie.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan breng en wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

 

Contactgegevens

Supersmokerclub

Hoevenweg 7,

5652 AW, EINDHOVEN

T: +31 850014333

E: support@supersmokerclub.nl

Contactpersoon voor privacyzaken: info@supersmokerclub.nl